Opvoeding van kinderen en gezondheid in Twelia


Twelia is een dorp van ongeveer 2000 inwoners in het Noordwesten van de Democratische Republiek Congo. Het maakt deel uit van de parochie Beronge in het bisdom Inongo. De parochie Beronge werd gesticht in de jaren 1965 door Belgische priesters, de Missionarissen van Scheut.

Apostolaat van de ontwikkeling door Scheutisten in Berongo

Ik ben afkomstig van deze parochie en kan getuigen dat het apostolaat van deze paters het apostolaat was van de ontwikkeling, van elke mens en van de gehele mens. De paters predikten niet enkel door het woord, maar ook door daden. Zij hebben niet enkel kapellen en kerken gebouwd, maar ook scholen en dispensaria. Zij hebben wegen aangelegd en de landbouw bevorderd. Dit was zeker een verantwoordelijkheid van de staat, maar in deze afgelegen streek, diep in het evenaarswoud blijft de staat in gebreke!

Van de Scheutisten die op de bevolking hun stempel hebben gedrukt door dit apostolaat van de ontwikkeling denk ik vooral aan Pater Daniel Lodrioor. Na vele jaren missiewerk in Congo werd hij aalmoezenier in Wetteren en verbleef het laatste jaar in ons huis van Zuun waar hij in november 2020 is overleden aan Covid. De bevolking bewaart een goede herinnering aan hem. Ook nu nog spreken zij van “Sango Balabala” , de “pater van de wegen”, of: ‘hij die wegen onderhoudt en maakt’.

Helaas! Sinds de paters uit de streek weg zijn, stelt men het volgende vast: de gebouwen door hen gebouwd zijn versleten en zij rieken naar de ouderdom. Daar waar geen gebouwen waren ( zij konden niet overal bouwen) heeft de arme bevolking de financiële middelen niet die nodig zijn om eender welk gebouw op te richten voor de omkadering en opvoeding van hun kinderen. Menig ander dorp van de parochie Beronge kent deze situatie maar ik noem hier enkel het dorp Twelia. Hier is de toekomst van de kinderen onzeker!

Gebrek aan financiële middelen  roept 'Het Twelia project' in het leven

Dit droevige beeld alsook de steun van de plaatselijke bevolking bracht mij op het idee van een project voor ontwikkeling : het ‘Twelia project’. Het bestaat er in het avontuur aan te gaan van de bouw van een kleine middelbare school met een bureau voor de prefect, en daarnaast een dispensarium (een gezondheidspost).

Toen ik op vakantie was bij mijn familie in Congo kon ik niet ongevoelig blijven voor de alarmkreet van een zwangere vrouw die bloed verloor en me met haar man kwam smeken om voor haar te bidden. Het deed mij ook pijn te zien hoe jonge kinderen van twaalf jaar zeer vroeg in de morgen op weg gaan om te gaan studeren in een andere school, (Nkoto of Beronge), 12 km ver. Zij leggen deze afstand af, sommigen zonder schoeisel, op een ‘weg ‘ die modderig is hier en daar met rotsen bezaaid. Welk een inspanning, van de maandag tot de zaterdag, voor kinderen van die leeftijd! Diezelfde afstand moeten ook zieken of vrouwen die zwanger zijn doen, want in Twelia is het dispensarium slechts een naam.

Steun betuigen door te investeren in opvoeding en gezondheid

Deze toestand van broosheid, armoede en ellende brengt me van streek en doet me nadenken. Waarom het niet aandurven om het Noorden gevoelig te maken voor het welzijn van het Zuiden? De meest afdoende manier om steun te bieden aan de bevolking en aan de Kerk van God in Twelia bestaat erin te investeren in opvoeding en gezondheid. Natuurlijk is dit project niet te realiseren met onze eigen krachten alleen (van de bevolking van Twelia en van mij).
Daarom richten wij tot u deze vraag om hulp. Alle bijdragen, klein of groot zijn welkom! Eendracht maakt sterk!
Als gij u wilt mobiliseren om aan de kinderen van Twelia een betere toekomst te geven, kunt gij dit project steunen door een gift testorten op de bankrekening van S.O.S. Scheut-Ontwikkelings-Samenwerking- Brussel:

IBAN:BE 82 0000 9019 7468
BIC: BPOTBEB1

Kenmerk: project 18 243 003

Nicolas Lokula CICM

 

 

 

Vrienden van Kankalafoto kankala

 

Het project biedt opvang, verzorging, begeleiding en onderwijs aan straatkinderen en jongeren, die lijden onder armoede, uitsluiting en geweld in de Kasaï (Congo).

Lees hier over enkele activiteiten van afgelopen jaar:

2018 Nieuwsbrief Kerstmis

 

U kunt dit project steunen door een gift op de bankrekening van S.O.S. Scheut-Ontwikkelings-Samenwerking-Brussel:

IBAN:BE82 0000 9019 7468
BIC: BPOTBEB1

Kenmerk: project 02 243 023

 

 

Waterprojecten Congo

Waterprojecten Congo 1Dorpen in Bas-Congo met water uit de bergen voorzien

De streek Kai Mbaku is zeer bergachtig met hoger gelegen waterbronnen. Water van goede kwaliteit is er overvloedig aanwezig. Vermits de bronnen hoger liggen dan de dorpen is het mogelijk zonder veel moeite met behulp van Pvc-buizen water naar de dorpen te laten vloeien. Sinds Louis Bols met lokale medewerkers aan dit project begonnen is konden 36 dorpen continu met fris water verzorgd worden. Negen andere dorpen zouden ook geholpen moeten worden. Maar het ontbreekt aan de nodige financiële middelen om de buizen aan te schaffen, die het water van de bergen naar de dorpen leiden. Daarom en ze via S.O.S.-Scheut-Ontwikkelings-Samenwerking een beroep op u.Waterprojecten Congo kind

 

 

 

Korte voorstelling van het project

Het eerste doel van het project is het uiteraard de dorpelingen met fris water te voorzien en aan een primaire menselijke behoefte te beantwoorden. Dit verbetert de levenskwaliteit en is een onmisbare bijdrage voor de gezondheid van ieder. Daarnaast wil het project ook mensen steunen verantwoording te dragen, samen te werken aan de vooruitgang van de hele dorpsgemeenschap. Zo wordt de hulp en medewerking van velen gevraagd.
Dorpelingen kappen zelf -vanaf de waterbronnen tot het dorp- een weg door het bos. Op deze weg soms 2 kilometers lang, wordt er vervolgens een diepe greppel gegraven voor de Pvc-buizen. Tevens zorgen ze ook voor het bouwmateriaal (rotsblokken, grind en zand) die nodig zijn voor het metselwerk aan de bron en in het dorp.
Als de werkzaamheden klaar zijn en het water vloeit moet de vergaarbak regelmatig gekuist worden. Al deze werken gebeuren zonder enige betaling. Zo groeien mensen in zorg dragen voor elkaar.
Het overtollige water in de dorpen kan te pas komen voor het aanleggen van moestuintjes.


U kunt dit project steunen door een gift op de bankrekening van S.O.S. Scheut-Ontwikkelings-Samenwerking-Brussel:

IBAN:BE82 0000 9019 7468
BIC: BPOTBEB1

Kenmerk: project 18 243 001