Pater Lode KrokaertKrokaert Lode

 

Geboren in Meise op 2 oktober 1938

Religieuze geloften in Scheut op 8 september 1962

Priester gewijd op 6 augustus 1967

Missionaris in Congo van 1968 tot 1976 en daarna in België

Overleden in Zuun op 18 maart 2019

 

Lode groeide op in een mooi en warm nest met vier broers en een zus. Heel zijn leven zal hij gehecht blijven aan zijn familie en goede contacten onderhouden met hen. In zijn jeugd leek zijn leven een andere wending te nemen. Immers, in de normaalschool bereidde hij zich voor op een taak in het onderwijs. Gedurende vier jaar was hij onderwijzer en zelfs vast benoemd. Naar het voorbeeld van Simon en Andreas, liet hij zijn vader met de schoolkinderen achter en ging Jezus achterna. Hij wilde missionaris, religieus en priester worden in Scheut.

In oktober 1968 vertrok hij naar het bisdom Lisala in Noord-Congo, en vanaf 1973 werkte hij in het bisdom Inongo. Daar kon hij zich uitleven als een goede herder, een bekwame opvoeder en een respectvolle begeleider.

In 1976 laste hij een sabbatjaar in op het Theologisch Pastoraal Centrum in Antwerpen, en daarna werkte hij 7 jaar in Kortrijk voor animatie van jongeren. Daar kon hij zijn vele talenten ten dienste stellen van de jeugd.

Van 1985 tot 1993 was hij aalmoezenier in de kliniek te Beringen en in het rusthuis te Liedekerke. Ook daar was hij een graag geziene priester met een luisterend oor voor ouderen en zieken.

Van 1993 tot 1999 was hij pastoor in Sint-Job-in-’t-Goor. Daarna werkte hij tot 2012 als aalmoezenier in het rusthuis te Essen. Overal waar Lode werkte, nam hij deel aan bezinnings- en gebedsgroepen. De leden van al die groepen zijn hem altijd zeer dankbaar geweest, en hebben tot het einde van zijn leven met hem meegeleefd. In zijn drukke agenda voorzag hij altijd momenten van stilte en gebed. Op zijn kamer had hij een mooi en aangepast gebedshoekje.
Zijn gebedsleven was steeds de stuwkracht. Vooral in perioden van tegenslagen, ziekten en beproevingen vond hij kracht en moed in het gebed. Regelmatig trok hij zich voor enkele dagen terug in een abdij voor rust en bezinning. Ook bedevaartgroepen vonden in Lode een vaste medewerker en vertrouwenspersoon. André Louf en Dietrich Bonhöffer waren enkele van zijn bezielers.

In 2012 ging hij naar onze gemeenschap van Schilde, maar ook daar zette hij zijn persoonlijke contacten met mensen verder. Velen kwamen naar hem toe voor geestelijke begeleiding.

In oktober 2018 kwam Lode naar Zuun, St. Pieters-Leeuw, doch hier stelden wij vast dat zijn gezondheid zowel mentaal als fysisch achteruitging. Na een verblijf van meer dan twee weken in het ziekenhuis werd het voor hem duidelijk dat zijn ziel zich stil tot God keerde. Maandagmorgen 18 maart overleed hij. Laten wij zijn leven van inzet en gebed dankbaar in Gods handen leggen.

Alfons YSEBAERT en Cyriel STULENS

 

 

 

Pater Herman DocxDocx Herman

 

Geboren in Berlaar-Heikant, op 4 november 1937

Religieuze geloften op 8 september 1956

Priester gewijd op 5 augustus 1962

Missionaris in Kongo en in België

Overleden in Zuun op 6 maart 2019

 

 

De ouders van Herman waren gezaghebbende leerkrachten in Heikant, bij Berlaar; vader hoofdonderwijzer en moeder lerares. Hun zonen moesten ‘het goede voorbeeld’ geven. Gevoelens de vrije loop laten, hoorde daar minder bij. Bij het sporten, vooral basketbal en tennis, was Herman soms uitgelaten, ongeremd zichzelf. Herman werd een gevierde Chiroleider. Hij fietste naar het Sint-Gummaruscollege in Lier en was primus van de klas.

Na zijn middelbare studies wilde hij missionaris worden, en zijn talenten ten dienste stellen van de derde wereld. In 1955 trad hij binnen in de Congregatie van Scheut.

Tijdens de opleiding in Scheut kwam Herman over als een imposante, rustige kerel die met zijn talenten niet te koop liep en goed kon luisteren. Hij was empathisch, had gevoel voor humor en liet zich aanspreken voor allerlei klussen.

Na zijn universitaire studies, wiskunde en theologie, in Leuven en Kinshasa, zette Herman zich in voor de missionaire pastoraal in Congo en Kameroen. Oecumene en interreligieuze dialoog waren Hermans grote interesse.

In 1971 werd hij teruggeroepen naar België. Hij gaf cursussen aan de K.U. Leuven, en was medeverantwoordelijke voor de vorming van jonge scheutisten in Leuven en de voortgezette vorming van de ouderen.

In 1977 was hij terug in Kinshasa en deed er pastoraal werk in Notre Dame, doceerde theologie aan het Groot Seminarie Jean XXIII en het seminarie van de jonge Scheutisten in Kameroen.
Na een sabbatjaar in Europa werkte hij enkele jaren voor Volens in Scheut voor de rekrutering van leerkrachten voor Congo. Doch, meer en meer zocht hij naar nieuwe wegen om missionaris te zijn, en stichtte samen met anderen de Nieuwe Wereldgemeenschap waarvan hij vele jaren de stuwende kracht bleef. Ook startte hij in Molenbeek, bij pastoor Luc Elens, met de Brede Missionaire Leefgroep samen met Jet Groenen en Mieke Viskens, zusters van de Jacht. Later gingen zij hun intrek nemen bij een groep Assyrische christenen in Jette.

Bij Pax Christi Vlaanderen werkte Herman graag mee voor Oecumene en Vredesspiritualiteit.

Op zoek naar missionaire uitdagingen in Europa stichtte hij in Haasrode, samen met Wilfried Gepts, ‘het Groepke’. Gedurende meer dan 20 jaar bleef hij die groep animeren. Hij volgde toen een strikt macrobiotisch dieet. Hij voelde zich ook thuis bij de Beweging Missionair Engagement (BME).

Herman was jarenlang een vaste waarde in de Scheutse Werkgroep Rechtvaardigheid, Vrede en Zorg voor de Schepping (JPIC), die hij ook een aantal jaren heeft gecoördineerd. Zijn invalshoek was vaak het mysterie van de incarnatie, want samen méér mens worden, was zijn missionaire mantra en een blijvende uitdaging.
Nadat Parkinson werd vastgesteld, werd Herman definitief opgenomen in de gemeenschap van Zuun. Al die jaren zag hij zijn bewegingsvrijheid, onafhankelijkheid en zelfbeschikking verder afnemen. Ook zijn geestelijke functies werden geleidelijk aangetast, vooral het geheugen. Maar klagen deed Herman niet, soms zuchtte hij van onmacht, hulpeloos maar niet hopeloos. Herman is overleden op Aswoensdag. Hij wou thuiskomen vóór Pasen, want zijn kruisweg, die lange lijdensweg, had hij al achter de rug. Herman is thuisgekomen in Gods vrijheid en vrede. Moge hij ook voortleven in onze dankbare herinnering.

Wilfried GEPTS en Cyriel STULENS

 

 

 

Pater Marcel Van MeirhaegheVan Meirhaeghe Marcel


Geboren te Zingem op 13.05.1926

Religieuze geloften op 08.09.1946

Priester gewijd op 29.07.1951

Missionaris in Congo van 1954 tot 1992 en daarna in België

Overleden in Torhout op 08.02.2019

 


Marcel was één van de vijf zonen in het landbouwersgezin Van Meirhaeghe te Zingem en was er fier op dat hij tot de familie van Remi behoorde, onze confrater die in 1901 marte-laar werd in China toen hij christenen trachtte te bevrijden die in de Bokseropstand gevangen-genomen waren. Misschien heeft dat wel meegespeeld in de beslissing om na zijn humaniora in het college van Oudenaarde naar Scheut te trekken. Na zijn filosofie en theologie volgde Marcel nog twee jaar Politieke en Sociale Wetenschappen en ook Afrikanistiek aan de KU Leuven. Zo was hij goed voorbereid om in 1954 naar de missie van Lisala te vertrekken.

Zijn eerste term, toen nog 10 jaar, begon hij als reispater en directeur van de lagere scholen. Eens goed ingewerkt werd hij diocesaan aalmoezenier van de JOC en JOCF.

Maar na zijn eerste verlof ging hij in op de vraag van de Provinciale Oversten naar meer confraters in Kinshasa wegens de grote bevolkingstoename daar. Zo was Marcel van 1964 tot 1976 pas-toor van de H. Pius X-parochie in Ngiri Ngiri, en vervolgens tot 1984 pastoor-deken van de Sint-Alfonsusparochie in Matete. In die tijd werd hij ook nationaal verantwoordelijke van het Marialegioen en stichtte “Tinda Biso”, het vormingsblad voor de leden ervan. Tevens fungeer-de hij als coördinator voor de vertaling van de Bijbel in het Lingala en werkte intens mee aan de stichting van de “Villages Bondeko” voor mensen met een beperking. Later, toen hij Rector was van de CICM-Gemeenschap Saint-Raphaël II werd hij ook nog coördinator van de Commissie voor de familiepastoraal en stichtte het vormingsblad “Libota Esengo”.

Marcel leefde in een tijd dat Missionarissen nog de besten onzer broeders genoemd en alom geprezen werden voor hun moed en inzet. Wanneer hij vertelde over zijn talrijke enga-gementen en ervaringen kon men er moeilijk aan twijfelen dat ook hij daarvan overtuigd was, maar het mag gerust gezegd worden dat hij alle redenen had om fier te zijn over zijn volbrach-te taak. Tot op het einde toe herinnerde hij zich al zijn verwezenlijkingen tot in de kleinste de-tails en het was niet eenvoudig om er nog iets aan toe te voegen.

Marcel was een man met weinig twijfels. Zijn taak stond hem duidelijk voor ogen en al-tijd wist hij wat hem te doen stond, en hoe hij ook in moeilijke situaties verder kon doen. Bij de voortdurend wijzigende omstandigheden was het niet altijd gemakkelijk zich aan te passen maar geleidelijk aan gebeurde het toch. Eerst waren er de moeilijke jaren van de onafhanke-lijkheid, gevolgd door de rebellie en de overgang van de pastoraal in het binnenland naar deze in de grootstad met ontelbare nieuwe uitdagingen. Vervolgens kwam de niets ontziende dicta-tuur van het regime met een onvoorstelbare toename van armoede voor de gewone mensen en ook alle mogelijke pogingen van de staat om de invloed van de kerk aan banden te leggen. Steeds wist Marcel er een mouw aan te passen en hij nam nieuwe initiatieven om onverstoord voort te doen.

Ook toen Marcel na 38 jaar terug naar België kwam moet het een groot aan-passingsvermogen gevraagd hebben om Rector te worden in Schilde. De mentaliteit was grondig veranderd, en toen hij die taak na 6 jaar met glans vervuld had engageerde hij zich in de missiepastoraal van het bisdom Brugge. Vanuit het Missiehuis in Kortrijk werkte hij mee in Kontinenten en doorkruiste het bisdom om overal in de parochies de missiepastoraal te pro-moten. Het werd steeds moeilijker de missiekringen en ijveraars te inspireren en te bemoedi-gen. De tijd van de missienaaikringen, van vrome missiebietjes en enthousiaste missiepreken was voorbij en met lede ogen moest hij aanzien hoe de missiepastoraal steeds minder aan-dacht kreeg. Toch hield Marcel vol en bleef even enthousiast. Die inzet wist hij ook nog te combineren met zijn taak als aalmoezenier van het rusthuis Sint-Vincentius in Avelgem. Van een ijverig, onvermoeibaar missionaris gesproken!

Na de viering van zijn 92ste verjaardag namen zijn krachten echter stilaan af. Een schijnbaar onbenullige val zorgde ervoor dat hij meer en meer gebogen liep. Een kleine ope-ratie aan zijn been zou hem één dag in het hospitaal houden. Het werd een week. Daarna ging hij voor enkele weken revalidatie naar ons huis van Torhout, maar de verloren krachten kwamen niet terug en spoedig werd beslist dat hij er definitief zou blijven. Een paar kort op elkaar volgende ziekenhuisopnames rukten hem toch nog totaal onverwacht weg uit ons midden.

De zo sterke en onvermoeibare Sango Mokonzi is eindelijk tot rust gekomen en geniet daar nu van bij de Meester die hij zo lang, zo trouw en zo ijverig gediend heeft.

Erik MAES

 

 

 

Pater Jan Schuurmans

Schuurmans Jan

 

Geboren in Haaren op 14 april 1927.

Religieuze geloften op 8 september 1947.

Priester gewijd op 27 juli 1952.

Missionaris in Congo van 1953 tot 1977 en van 1980 tot 1997, en daarna in Nederland.

Overleden in Teteringen op 28 november 2018. 

 

 

Op 28 november 2018, de dag waarop we de 156e verjaardag van de stichting van CICM-gedachten, is onze confrater Jan Schuurmans overleden, terwijl wij in de kapel de eucharistie vierden.
Jan Schuurmans, een bijzondere confrater wiens aanwezigheid alleen al een bijzondere kleur verleende aan de gemeenschap waarin hij leefde. Daarmee is gezegd dat zijn heengaan door onze gemeenschap in Teteringen wordt aangevoeld als een groot verlies.

Jan, geboren te Haaren op 14 april 1927 kwam naar het dichtbijgelegen Sparrendaal in september 1941 voor zijn middelbare studies, want hij wilde missionaris worden. Die studies aldaar kenden een onrustig verloop wegens de oorlog, maar op 8 september 1946 mocht hij toch intreden in het Noviciaat van de missionarissen van Scheut te Nijmegen, waar hij op 8 september 1947 zijn eerste geloften uitsprak, waardoor hij lid werd van de Congregatie.

Daarna begon de studie van filosofie en theologie, waarvan Jan later schertsend zei: “Ik heb er niets van vergeten, … omdat ik nooit geleerd heb.” De waarheid is waarschijnlijk, dat Jan nooit veel moeite heeft moeten doen voor zijn studies, omdat hij zo uitzonderlijk intelligent was.

Op 27 juli 1952 werd Jan tot Priester gewijd; en een jaar later op 18 augustus 1953 vertrok hij voor de eerste keer naar de missie in Congo, met een benoeming voor het bisdom Kabinda, waar hij zijn missionariswerk begon als schoolpater en reispater (1953-1960). Van 1960 tot 1971 was hij onderpastoor in Tubeya en Mulundu, onderbroken door twee periodes als leraar op het klein seminarie van Kalenda (1960-1961; 1966-1969). In 1971 was hij korte tijd onderpastoor in de hoofdparochie van het bisdom, St Martin in Kabinda. Daarna werd hij pastoor in Tubeya (1972-1976). Vervolgens was hij een jaartje medepastoor in Lusambo (1976-77).

Omwille van ziekte moest Jan toen naar Europa. Hij heeft van zijn genezingsperiode geprofiteerd om ministerie te doen en Londen en om er tegelijkertijd Engels te leren. Van 1978 tot 1980 was hij pastor in de Paulus-parochie te Eindhoven.
In 1980 ging Jan terug naar Congo en werd benoemd voor de Diensten in Mbujimayi, de hoofdstad van de provincie Oost Kasayi in het bisdom Mbujimayi. Zeventien jaar lang heeft hij van daaruit ten dienste gestaan van missionarissen op het terrein. Hij zorgde voor de radioverbinding met posten in het binnenland. Hij was verantwoordelijk voor de opslag en verdeling van medicijnen over het hele missiegebied in Oost Kasayi. Tegelijkertijd was hij de onmisbare automonteur en reparateur van allerhande apparaten. Ondertussen bleef hij zijn priesterlijke diensten aanbieden in de buurtparochies. Dat alles maakte hem tot een goede confrater en een welbeminde missionaris.

In 1997 is Jan om gezondheidsredenen definitief teruggekeerd naar Nederland. Stilzitten en rentenieren was voor hem geen optie.
In zijn hart bleef hij missionaris. Hij bood zijn diensten aan als vrijwilliger in het ‘Centrum Lectuurvoorziening Missionarissen’ (CLM) in Tilburg. Ook werkte hij enkele dagen per week in het inloophuis voor dak- en thuislozen in Den Bosch, het zogenaamde ‘Inloopschip’, want deze dienst was ooit begonnen op een boot. Hij verwelkomde de ‘gasten’ die daar binnenliepen, schonk koffie en bood een luisterend oor. Het project had ook een fietsenwerkplaats, waar de gasten enige technische handigheid konden opdoen. Jan begeleide hen en repareerde zelf vele fietsen.

Nu hij in Nederland verbleef, had hij ook meer tijd voor zijn familie en bleek welke nauwe band hij had met zijn broers en zussen. Hij heeft het moeten meemaken dat de een na de ander ging hemelen tot alleen zijn zus Sjanne overbleef, die nauw met Jan verbonden bleef tot aan het einde, en hem heel vaak heeft bezocht.

Ondertussen bleef zijn interesse voor de missie. Hij bezocht vele vergaderingen m.b.t. de missie.
Hij was een tijdlang Provinciaal Raadslid en lid van de huisraad op Sparrendaal. En als goede chauffeur ging hij naar vele begrafenissen van medebroeders tot ver in België. Onvermoeibaar, zou je zeggen. Ook de medebroeders in de eigen gemeenschap van Sparrendaal konden altijd beroep doen op Jan: waar hij kon, hielp hij.

Toen wij in 2008 verhuisden naar Teteringen, ging Jan het allemaal wel wat kalmer aan doen. Maar hij bleef een trouwe deelnemer aan belangrijke vergaderingen. Hij bleef naar vele begrafenissen gaan.
En hij bleef de aangename, dienstbare en behulpzame confrater. Toen de communiteit van “Chemin Neuf” in de oude Benedictijnerabdij in Oosterhout een buitengewoon biechtvader vroeg in de Goede Week, bood Jan zich aan. Ook dat heeft hij volgehouden tot de ziekte hem velde.

Dat was een nierbekkenontsteking, waarvan hij langzaamaan wel genezen is; maar zijn lichaam heeft zich nooit helemaal hersteld. En hij die tot op hoge leeftijd (90 jaar) onvermoeibaar en onbreekbaar leek, moest van toen af lichamelijk steeds meer inleveren. Hoewel zijn geest helder bleef als van tevoren, ging hij lichamelijk stilaan achteruit tot hij zelfs niet meer op zijn benen kon staan. Van toen af bleek Jan nóg een grote deugd te bezitten: die van geduld. Hij reed vrolijk rond in huis in een elektrische rolstoel. Zo bleef hij alles met ons meedoen. Klagen deed hij niet. En hij liet zich alle hulp door de verzorgsters en verpleegsters blijmoedig welgevallen.

Voor de laatste maanden van zijn leven vond hij in Ad van Dijk, zijn buurman, een trouwe buddy, wiens hulp hij dankbaar aanvaardde. “Ten hoogste bedankt” heeft hij duizendmaal gezegd. En ’s morgens als Ad hem vroeg: “Hoe is het”, was zijn laconieke antwoord: “Ik ben er nog”.

Deze gelovige man, vertrouwd met Jezus Christus, ging in rust en vrede naar het einde toe. Hij bleef tot op het laatst helder van geest; zijn lichaam echter was zo moe. Op 28 november is hij rustig ingeslapen.

Moge zijn vriend Jezus hem in de eeuwige rust verwelkomen.

Herman Kronenberg

 

 

 

Pater Paul DelrueDelrue Paul


Geboren in Rekkem op 22 januari 1938.

Religieuze geloften op 8 september 1957.

Priester gewijd op 5 augustus 1962.

Missionaris in Congo van 1963 tot 2008.

Vanaf 2008 verbleef hij in Scheut, tot hij voor verzorging naar Zuun ging, waar hij overleed op 25 november 2018.

 

 

Een volle stem, een lachend gezicht en twinkelende ogen als hij eens iemand kon plagen. Ja, zo was Paul Delrue. Al in zijn kinderjaren ontpopte hij zich, zo vertelde zijn moeder, als de clown van de familie. Hij kon ook heel ernstig zijn, en dan was het fijn om met hem om te gaan. Opgegroeid in een gelovig gezin had hij, zoals later ook zijn broer Marc, gekozen voor het priesterschap, maar bij Paul was dat als missionaris van Scheut. Daar voelde hij zich goed thuis. Hij volgde zo zijn nonkel Albert, in Kinshasa gekend als “confrereke”.

Hij bewaarde mooie herinneringen aan de Sinksenfeesten in Leuven. Met zijn vrolijk karakter, zijn sociale aanleg en zijn spraakvaardigheid was hij ‘burgemeester’ geworden, en stond hij in voor de ontspanning in de gemeenschap.

Ook in Congo waar hij 45 jaar werkzaam was, kon Paul vlot met de mensen over de baan. Hij zag ze graag, en hij was bereid om voor hen zijn nek uit te steken, vooral als hij met onrechtvaardigheden en uitbuitingen te doen kreeg. Dan was hij niet te houden.

Gedurende vijftien jaar was hij actief in de pastoraal, in verschillende parochies van het bisdom Inongo. Paul was een enthousiaste missionaris, een man van gebed en ook een groot animator.
Het is niet zonder reden dat hij samen met de vicaris-generaal het mobiele pastoraal team vormde. Zo reisden ze gedurende zeven jaar naar de verschillende missieposten voor animatiesessies voor de diocesane priesters, de zusters en de confraters, de catechisten, de parochieraden en het Marialegioen. Ook werden er sessies georganiseerd voor de volledige bevolking en voor de jeugd. Hij wist degelijke en geëngageerde jongeren verder vorming te geven voor inzet in dienst van de kerk en het land. Voor iedereen had hij een boodschap en hij kon die aan de man brengen. Dat maakte hem erg gewaardeerd en geliefd bij de mensen.

Van 1993 tot 2008 maakte hij deel uit van de ploeg van de “Centre d’Information et d’Animation missionnaire” in Kinshasa. Hier kon hij zich ook weer uitleven en zijn talenten ten dienste stellen van de Kerk in Congo. Zo heeft Paul zeer veel vrienden gemaakt waarmee hij altijd goede contacten bleef houden.

Terug in België wilde hij niet rusten, doch trok rond voor recollecties en retraites. Erg gevoelig voor rechtvaardigheid, vrede en zorg voor de schepping zette hij zich in voor Pax Christi Vlaanderen, Amnesty, Broederlijk delen, Vluchtelingenwerk en Orbit. Men vond Paul ook terug tussen blinden en slechtzienden, bij zieken en gehandicapten. De manier waarop hij de laatste jaren met zijn ziekte omging, wekte onze bewondering.

Paul droeg ook zijn familie in het hart, en tijdens de ontspanningsmomenten met confraters kon hij met veel warmte daarover vertellen en ook over zijn vele vrienden. Een goede familieband is een grote steun voor een missionaris. Net op het feest van Christus Koning, één van zijn geliefde feesten, ging hij van ons heen, doch wij zijn hem heel dankbaar voor wat hij voor zo velen is geweest. Kom goed thuis, Paul, dit is geen definitief afscheid maar een ‘tot weerziens bij de Heer”.

 

Cyriel STULENS

 

 

 

Pater Victor DierckxVictor Dierckx

 


Geboren in Kasterlee op 22 november 1923.

Geloften op 8 september 1942.

Priester gewijd op 25 januari 1948.

Van 1948 tot 1950 studeerde hij regentaat Letterkunde in Antwerpen.

Van 1950 tot 1991 werkzaam in Noord Kongo in het onderwijs, pastoraal en vorming van lokale verantwoordelijken.

Van 1991 tot 2003 werkte hij voor het economaat in het missiehuis van Scheut in Kessel-lo en daar bleef hij tot hij in 2012 op rust ging in het Missiehuis van Zuun. Hij overleed er op 29 juni 2018. 

 

Al vanaf de lagere school liet Victor Dierckx zich opmerken als een pientere jongen. Daardoor belandde hij al jong op het internaat in Hoogstraten om aansluitend zijn priesteropleiding te starten. Zijn kinderjaren hebben zeker een grote stempel gedrukt op gans zijn leven. Het Kastels geloof van zijn moeder, de ‘onderwijsmicrobe’ van zijn vader en de geborgenheid van een groot gezin met 12 kinderen hebben de basis gelegd van een levenslange inzet voor anderen. Hij bleef houden van zijn geboortedorp en volgde altijd het reilen en zeilen van de familie met veel interesse.
Op 18jarige leeftijd volgde Victor zijn roeping en koos voor Scheut in de voetsporen van enkele dorpsgenoten. De veranderde politieke situatie zorgde ervoor dat niet China zijn werkterrein zou worden, maar Congo. Dat aanpassingsvermogen aan nieuwe situaties zien wij als een rode draad door gans zijn leven van meer dan 40 jaar in Kongo. Victor was polyvalent, pakte alles aan en was altijd beschikbaar voor een nieuwe uitdaging of een benoeming. In het onderwijs als directeur of leraar in een middelbare school, in centrale parochies en brousse posten of als bezieler van een vormingscentrum voor catechisten, iedere opdracht was voor hem een uitdaging waar hij voluit voor ging. Altijd bereid en beschikbaar voor de lokale kerk. Door lectuur en studie probeerde hij op de hoogte te blijven van de evolutie van kerk en land.

Victor viel op door zijn eenvoudige levensstijl en was altijd tevreden met een minimum aan comfort. Ook in de kleine broussedorpjes van Kongo voelde hij zich thuis. Hij kon belangrijke en misschien geleerde dingen van geloof en Kerk op een bevattelijke manier aanbrengen.

Na zijn terugkeer uit Kongo werd hij benoemd tot econoom in ons huis in Kessel-Lo maar vanaf 2003 bleef hij nog dienst bewijzen in het economaat, de zorg voor de zieke confraters en zelfs het huishouden. Ook daar was zijn inzet bewonderenswaardig. In 2012 verhuisde hij naar Zuun waar hij het beste probeerde te maken van zijn laatste levensjaren.
We blijven hem herinneren als een eenvoudige, ruimdenkende en goede confrater die door had wat echt belangrijk is in het leven en zijn talenten gebruikte om de wereld een beetje beter te maken.

Cyriel Stulens

 

 

 

Pater Steven LindemansLindemans Steven

 

Geboren in Brussel op 22 maart 1931

Religieuze geloften op 8 september 1951

Priester gewijd op 5 augustus 1954

Van 1955 tot 1959 studeerde hij kerkgeschiedenis in Rome

Van 1959 tot 1967 professor kerkgeschiedenis in Scheut, Leuven en Jambes

Van 1968 tot 1999 in Kinshasa en Kisangani met driemaal een opdracht in Rome voor begeleiding studenten, als algemeen secretaris, als rector en procureur-generaal

Van 2005 tot 2012 rector in Leuven Vlamingenstraat

Overleden op 21 juni 2018 in Zuun.

 

Wie was pater Steven? Wij hebben hem gekend als een bescheiden en nederig man, genietend van het leven. Hij hield van een gezellige babbel en kon ook eens goed lachen.
Steven hield van zijn familie, leefde mee en volgde er altijd het reilen en zeilen. Dankzij zijn neef Fons Borginon konden veel confraters elk jaar gratis een aangenaam verlof doorbrengen in Tirol.

De scheutgemeenschap was voor hem erg belangrijk. Als rector in Rome en Leuven was het zijn grote bekommernis dat iedereen er zich zou thuis voelen en inderdaad bij hem voelde iedereen zich goed. In alles wekte hij vertrouwen, immers hij kon aandachtig luisteren naar mensen en hen ernstig nemen.
Omwille van zijn vele talenten heeft de congregatie dikwijls beroep op hem gedaan, eerst als professor in onze studiehuizen, later in Rome als algemeen secretaris, rector en procureur.
In Kinshasa heeft hij een zeer belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling en groei van de Kerkgemeenschap. Rond de jaren ‘70 en ‘80 ijverde hij er voor dat de scheutisten stilaan hun verantwoordelijkheden overdroegen aan de lokale clerus. Steven focuste op de lokale kerk en had heel goede relaties met de bisschoppen, de lokale priesters en medewerkers. Hij vond dat heel belangrijk. De scheutisten trokken naar de buitenwijken van Mbudi en Menkao en zelfs naar Basankusu of Kisangani. Opmerkelijk is dat hij in 1984 na zijn mandaat als provinciaal overste naar Kisangani trok, naar de periferie om daar een nieuw missionair avontuur te beginnen. Hij moest er een nieuwe taal leren, een andere streek leren kennen en dat alles toen hij al 53 jaar was. Hij heeft daar nog vijf drukke jaren gekend. Daarna werd hij teruggeroepen naar Kinshasa om er provinciaal overste zijn. Daarna weer terug naar Kisangani en dan weer naar Rome.

In zulke drukke functies en grote verantwoordelijkheden hield hij stand dankzij een diep gebedsleven, zo kunnen veel confraters en andere mensen getuigen.
Als dokter in theologie en specialist in kerkgeschiedenis ging het hem niet om geleerde worden of theorieën. Hij leefde niet in het verleden of in de boeken. Neen, hier en u in het gewone leven van elke dag. Daar wilde hij getuigen van zijn geloof en het op een eigentijdse manier beleven. Een van zijn grote bekommernissen was de aanpassing van de geloofstaal aan de gevoeligheden van de moderne geseculariseerde wetenschapswereld.

Ik ben dankbaar voor mijn roeping als scheutist, zo schreef hij.
Ik ben dankbaar voor elke dag die mij nog gegeven wordt, omdat ik mag en kan bidden en spreken tot God als mijn Vader, tot die Jezus van Nazareth, mijn grote broer.
Dankbaar omdat ik mag geloven dat God er is en zal zijn tot eens mijn laatste dag zal zijn aangebroken om mij dan te verwelkomen in een wereld die geen oog heeft gezien, geen verstand zich kan indenken, zijn eeuwige vreugde.

Dank u, Steven voor zo een mooi getuigenis.

Cyriel Stulens 

 

 

PATER ROGER VAN CAUWENBERGHVAN CAUWENBERGH

 

Geboren in Stekene Waas 23 januari 1924.

Religieuze geloften op 8 september 1946.

Priester gewijd op 22 juli 1951

Van 1952 tot 1968 was hij werkzaam in de Filipijnen in de pastoraal, onderwijs en economaat.

Van 1969 tot 2011 werkzaam in USA in pastoraal en economaat met een onderbreking voor een taak in het economaat in Rome en in Scheut.

In 2011 kwam hij naar het missiehuis van Scheut in Kessel-lo en Zuun, waar hij rustig overleed op 18 mei 2018.

 

 

Roger groeide op in Brussel. Toen hij 13 jaar was, overleed zijn moeder en dat gebeuren zou een invloed hebben op gans zijn leven. Hij had moeilijke jeugdjaren en toch startte hij de studies van technisch ingenieur. Tijdens de oorlog vluchtte hij naar Kortrijk waar hij zijn middelbare studies voleindigde in het Don Bosco Instituut. Daar voelde hij meer en meer het verlangen om zijn nonkel scheutist die in China overleed in 1918 te volgen. In 1945 zette hij die stap.

Na zijn studies kon hij in 1952 vertrekken naar de Filippijnen.

In het lange en rijk gevulde leven van Roger kunnen wij twee rode draden ontdekken. De eerste is zijn grote beschikbaarheid voor benoemingen en opdrachten waarvan hij niet wist of het zou meevallen. Het was telkens een stap in het onbekende. Hij gaf steeds zijn ja woord toen de oversten op hem beroep deden. De taken waren ook steeds verschillend: pastorale taken, ekonoom, leraar, bouw ontwerper, kapelaan en aalmoezenier. Hij gebruikte zijn vele gaven, technische talenten en talenkennis overal waar hij benoemd werd. Overal gaf hij het beste van zichzelf in dienstbaarheid vanuit de inspiratie van het evangelie.
Hij probeerde zich steeds goed aan te passen en maakte overal vrienden. De lijst van de plaatsen waar hij gezonden werd is indrukwekkend: in de Filippijnen, in USA, Rome en België. Roger was gekend als de gedienstige, vriendelijke, gastvrije chauffeur van Missionhurst die zoveel konfraters naar en van de luchthaven bracht en hen bijstond.

De tweede rode draad is zijn diep gebedsleven, zijn innige verbondenheid met de verrezen Heer.
Vanuit zijn diep gebedsleven bleef Roger kracht putten om de vele uitdagingen, angsten, moeilijkheden, beperkingen en ziekten moedig te trotseren. Roger vond inspiratie in de spiritualiteit van de Poolse Zalige Zuster Faustina Kowalski, en las regelmatig in haar dagboek, getiteld “Goddelijke barmhartigheid in mijn ziel“. Hij heeft in zijn missieleven zeker die barmhartigheid van de Heer uitgestraald. Je kon hem elke dag in de kapel vinden voor persoonlijk gebed met zijn brevier en rozenkrans.

Hij bleef ook sterk verbonden met zijn familie vooral zijn oudste zus en vrienden in België.
Op einde van zijn eigen korte levensbeschrijving pent Roger neer: “Ik kan nu iedere dag trachten dichter en dichter naar het Hart van Jezus toe te groeien en als het einde komt zal Hij me zeggen: Kom nu maar naar huis Roger“.
Roger, je bent nu thuis in de armen van de Barmhartige Heer die je zo diep bemint. Je hebt Zijn liefde aan zovelen getoond .
Rust nu in eeuwige Liefde en Vrede van de barmhartige God.

Jozef Lapauw