EVENTS

waar Scheutisten bij betrokken zijn

Il Dio del Buddhismo

Op de Algemene Audiëntie van woensdag 29 mei 2024, heeft Scheutist Peter Baekelmans de Italiaanse  versie van zijn boek aan Paus Franciscus overhandigd.

Al in 2022 verscheen het boek in Engels met de titel  The Hidden 'God', Towards a Christian Theology of Buddhism bij de uitgever Angelico Press in New York. Baekelmans ontving ervoor de  Frederick J. Streng Book of the Year Award 2022 van de Academic Society of Buddhist-Christian Studies in Noord-Amerika.

Peter Baekelmans schrijft over zijn boek  in COR  UNUM -het blad van de Scheutisten - het volgende:

Als theoloog, gespecialiseerd in theologie van religies, ben ik geïnteresseerd in de ervaring van God binnen andere religies, met name in het boeddhistische geloof en de boeddhistische praktijk. Er bestaat in het Westen het idee dat er geen god is in het boeddhisme, maar dat heb ik altijd als onjuist ervaren.
God is universeel, en dus moet er ook binnen het boeddhisme een ervaring van God zijn. Maar wat is dan hun idee en ervaring van god, en wat kunnen we daarvan leren?

Het woord Dharma (Onderwijzen, Waarheid) komt dicht in de buurt van ons begrip van God, maar dan op een niet-persoonlijke manier, een God die we niet kunnen beschrijven, een 'verborgen' God. Zelfs
de christelijke theologie heeft altijd het mysterie van God bewaakt, en het is deze mystieke ervaring van God als de Ene boven alles, de Ene in alles, een grote kracht, die de boeddhisten koesteren en willen beschermen tegen mensen (vooral theologen) die te snel denken dat ze God "kennen".

Voor boeddhisten is het Dharma het mysterie van de Leegte, de onderlinge verbondenheid van alles,
de grootsheid van de menselijke geest en van de kracht achter het universum. In deze vier aspecten van
de boeddhistische geloofsbeleving ontdekten we een zekere relatie met de christelijke godsbeleving en hebben die in dit boek uitgewerkt, ter ondersteuning van de interreligieuze dialoog op theologisch vlak.

Kerstmis en Pasen
de nederigheid van onze God
Kerstmeditatie door Pater Philippe de Rosen

In de refter van het Missiehuis te Anderlecht hangt een schilderij gerealiseerd door een Vietnamese kunstenaar tijdens de Vietnamoorlog. Het was te bezichtigen in het paviljoen van het Vaticaan op de Wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel en werd later aan Scheut geschonken.

Korte beschrijving:

Aan de rechterkant op de voorgrond: een struik, waarvan enkele takken sierlijke bloemetjes vertonen. Midden in de struik zit een vrouw, het hoofd licht gebogen. Op haar schoot ligt een dood menselijk lichaam. Met haar rechterhand houdt ze zijn hoofd zachtjes vast. Haar linkerhand raakt een fel bloedende wonde met een wit doekje. De nimbus rond het hoofd van de vrouw laat geen twijfels bij de gelovige kijker over: het is een Piëta: Maria, die haar dode zoon Jezus, op haar schoot draagt.

Aan de linkerkant zitten of knielen een groep mensen. Ze zijn vermoeid, uitgeput, zonder kracht. Een oude man is erg uitgemergeld; een kind houdt hem vast. En de bejaarde omsluit met zijn armen een jong meisje. Een moeder draagt een baby op haar armen, pril leven in moeilijke omstandigheden. Alle generaties, jong en oud, komen met hun leed en verdriet bij Maria, de Moeder van Smarten.

Aan de rechterkant naderen van achteren 4 mannen. Een van hen is verminkt en hinkt moedig op krukken verder, een ander wordt door een medemens meegesleept.

Dit tafereel heeft Pater Philippe de Rosen geïnspireerd om een bezinning voor de Kersttijd te schrijven.


In Exodus 3 openbaart God zich aan Mozes vanuit een doornstruik. Deze tekst is veel gecommentarieerd in de joodse traditie en de rabbijnen vragen zich af, waarom God zich vanuit de doornstruik aan Mozes openbaarde.

De doornstruik is een harde, stekelige struik waaraan je je makkelijk verwondt. Hij wordt gezien als de nederigste van alle bomen en struiken. Hij symboliseert de slavernij van het Joodse volk in Egypte, de vernedering, het lijden dat het volk in Egypte ondervonden heeft. Op deze plek – in de doornstruik- is God neergedaald om zich aan Mozes te openbaren en nabijheid en redding te brengen.

De HEER zei: 'Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden. -Daarom ben ik afgedaald... Exodus 3,7-8

God is in staat zichzelf te verlagen, neer te dalen naar de mens, die groot is in zijn ogen ondanks zijn zwakheden en gebreken.

Een nietige struik van de woestijn die vlam vat, en waarop nochtans nieuwe scheutjes bloeien. De vernietigende kracht van het vuur kan de levenskracht niet uit het sap verwijderen!

Dit is het beeld van Gods volk: binnen Gods volk is er iemand die Mozes nog niet kent.

Mozes, kapel van het Missiehuis te Anderlecht
Mozes, kapel van het Missiehuis te Anderlecht
Op die dag zal er een tak komen uit de stronk van Isaï, de vader van David, een SCHEUT zal uit zijn wortels ontspringen. Op hem zal de Geest van de Heer rusten: de geest van wijsheid en onderscheidingsvermogen, de geest van raad en kracht, de geest van kennis en vreze des Heren. Jesaja 11,1-3
Zoals de aarde haar zaad voortbrengt, en de tuin deze zaden ontspruit, zo zal de Heer God gerechtigheid en lof doen ontspruiten voor alle volken. Jesaja 61,11

Wat blijft er over als we alles kwijt zijn, als lijden ons verplettert? God. Hij is er nog steeds, maar wat kan hij doen als hij niet wordt verwelkomd? Net als Mozes geven wij er de voorkeur aan een omweg te maken om te "begrijpen" zonder er al te veel bij betrokken te raken! Hoe kan God voorbij de dam van ons ongeloof komen? Hij is de God met ons.... Uiterlijk verandert er niets: het lijden, het ongeluk zijn er nog steeds, maar Hij voegt zich daar bij ons. Het is in de ervaring van mijn uiterste hulpeloosheid dat God zelf bevrijd kan worden van zijn machteloosheid om te handelen, als we hem in ons hart toelaten.

Kerstmis en Pasen zijn één en dezelfde realiteit: het is Christus die nederig in een kribbe ligt, in solidariteit met de afgeslachte onschuldige kinderen, in solidariteit met de immigranten, Hij die onder de bescherming van zijn ouders naar Egypte moest vluchten, en die klaar was om de wil van de Vader te volbrengen door 3 dagen in de tempel te blijven zonder dat zijn ouders het wisten. Vanaf het allereerste begin "doorboort een zwaard het hart van Maria"...

Hoe situeren we ons tegenover dit mysterie? Laten wij deze sprong in geloof durven maken: welk lijden wij ook ondergaan, het LEVEN dat Jezus ons biedt (Yeshoua "God redt", Immanuël "God met ons") zal het laatste woord hebben. Het LICHT zal sterker zijn dan onze duisternis.

Onze-Lieve-Vrouw van Scheut,
Onze-Lieve-Vrouw midden in de scheutjes in de boom,
help ons te geloven dat het leven sterker is dan de dood.

Diakenwijding van Jean Poulard Espady


"Wat gij gedaan hebt voor een van deze kleinen, hebt gij voor Mij gedaan". ( Mt. 25,40) 


Op zondag 23 april 2023 zal onze confrater Poulard  door aartsbisschop Kardinaal Jozef De Kesel tot diaken gewijd worden. De viering zal om 15 uur plaatsvinden in de Hanswijkbasiliek te Mechelen.
Iedereen van harte welkom!

Wil je wat nader kennis maken met Poulard en zijn roepingsverhaal, lees dan het artikel gepubliceerd op:

https://www.kerknet.be/kerk-mechelen/artikel/diakenwijding-poulard-op-23-april


Eeuwige professie van
Jean Poulard Espady

Geloften voor het leven

De professie vond plaats in de Sint Lambertuskerk in Muizen-Dorp gedurende een feestelijke eucharistieviering, voorgegaan door Pater-provinciaal Martin Mvibudulu. Het was Pater Charles Phukuta, de algemeen overste, op canonieke visitatie in België, die de geloften van Poulard afnam. Vele Scheutisten uit de verschillende huizen en plaatsen waar ze wonen en werken, waren aanwezig om hun jonge confrater te begeleiden met hun broederlijke genegenheid en gebed. Poulard werd ook omringd door Jan Arnalsteen, de parochiepriester, de Zusters van de Jacht, talrijke parochianen en vrienden.

Dank aan het koor, aan alle vrijwilligers die door hun inzet en hulp bijdroegen tot dit feestelijk gebeuren.

De professie van Poulard in beeld

Op weg naar 
het 16de Algemeen Kapittel van CICM

"Het Algemeen Kapittel heeft het hoogste gezag in het Instituut. Het vertegenwoordigt al zijn leden."
(CICM-constituties, art. 109)

Van 4 juni tot 30 juni 2023 in Rome

Getuigen van het Evangelie
in een veranderende wereld

Dit thema beantwoordt aan de noodzaak om de fundamentele kenmerken van onze CICM-roeping te onderzoeken, en te ontdekken hoe we hun eisen vandaag de dag kunnen beleven in een kerkelijke, culturele en sociale context die heel anders is dan enkele jaren geleden.

Dit 16de Algemene Kapittel biedt ons de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over hoe wij onze religieuze missionaire roeping beleven. Met andere woorden, uitwisselen hoe wij de wereld waarnemen en wat dit betekent; de oproepen die ons leven beïnvloeden en de broederbanden die deze tussen ons scheppen; de dromen voor de toekomst die zij in ons wakker maken en hoe dit alles ons opent voor God en voor onze broeders en zusters en de wereld.

Daarom plaatst het thema van het kapittel elke confrater voor zijn persoonlijke roeping en trouw. Het nodigt ons uit om terug te keren naar de bron en de essentie van onze roeping als religieuze missionarissen. In de context van een onzekere en veranderlijke wereld, die identiteiten uitholt, worden wij uitgenodigd elkaar te ontmoeten en worden wij genoodzaakt ons getuigenis te vernieuwen en om te vormen tot een authentieke verkondiging.

Het Kapittel is een reis die begint in het hart van elke confrater en
verder gaat in de plaatselijke gemeenschappen, provincies en regio's
om te eindigen in Rome...


Uittreksel uit de boodschap van de algemene overste aan de confraters van 8 augustus 2021.

"Het Algemeen Kapittel wil de apostolische elan van het Instituut vernieuwen en zijn leden aanmoedigen om trouw te zijn aan hun religieuze missionaire roeping. Het beoordeelt de situatie van het instituut. Het tracht de missionaire behoeften van de wereld en de concrete eisen die deze behoeften aan het Instituut stellen te erkennen. Het formuleert de passende richtlijnen en neemt de nodige beslissingen. Het kiest de algemene overste en de leden van zijn raad." 
(CICM-constituties, art. 110)

voorbereidingsvergadering voor het Kapittel in Rome
voorbereidingsvergadering voor het Kapittel in Rome

Gebed voor het 16de Algemeen Kapittel CICM

Gij ,God die van ons houdt,
wij zeggen U dank
voor onze stichter Theofiel Verbist,
zijn eerste gezellen en allen die hem gevolgd zijn
in de 160 jaar van de geschiedenis van CICM.

Zoals onze stichter,
hebben velen hun leven geofferd voor de Missie.
Tot op heden zendt Gij ons
om de uitdagingen van het Evangelie te verkondigen en te beleven in een veranderende wereld.

Zend uw Heilige Geest in onze harten
als het merkteken van Christus' Zending voor vandaag.
Zo zal de tijd van voorbereiding op het 16de Algemene Kapittel
voor ons een tijd zijn van blijde hoop en gedurfde creativiteit.

Mogen we dit Kapittel onthalen als een gave
die ons aanzet om de zending van Christus voort te zetten.
Maak ons trouw aan ons charisma
van de eerste evangelieverkondiging
en van de liefdevolle aandacht voor de armen
en voor hen die leven aan de rand van de maatschappij.

Moge de beschikbaarheid van het hart van de Maagd Maria,
Moeder van de Kerk en Moeder van de Missie,
in wie Uw oneindige liefde mens is geworden,
het onderscheidingsteken worden
van al onze confraters in de wereld verspreid.
Zo zal Jezus in ons kunnen blijven
zoals Hij het kon in haar Onbevlekt Hart. Amen.

Interculturele tentoonstelling van Kerstkribben

27/11/2022 tot 08/01/2023

In de Sint-Michiels en Sint-Goedele kathedraal te Brussel

Toegang gratis

Ook dit jaar kunt u in de Brusselse kathedraal onder de kribben gemaakt door verschillende katholieke gemeenschappen van buitenlandse herkomst de kerststal uit het land van de rijzende zon van Pater Willy Heijmans C.I.C.M. , oud-missionaris in Japan, bewonderen. Op unieke wijze heeft Pater Heijmans bekende plekken, belangrijke personen uit de geschiedenis van het christendom in Japan in zijn kerststal verwerkt. 

Serge Berten postuum ereburger van Menen

Op zaterdag 26 november 2022 werd Serge Berten postuum ereburger van Menen, de stad waar hij 70 jaar tevoren op 13 juli 1952 werd geboren. Berten was Scheutist en vanaf 1975 leefde en werkte hij in Guatemala, dat in de jaren 1960-1996 zwaar geteisterd werd door een bloedige burgeroorlog en later door aanhoudend geweld en schending van de mensenrechten. Broeder Berten zette  zich in voor de rechten van de landarbeiders, die op de plantages van grootgrondbezitters mensonwaardig behandeld en uitgebuit werden. Op 19 januari 1982 werd hij in Guatemala-City ontvoerd en vermoord. Zijn lichaam is tot heden niet teruggevonden.

Feestperiode ter gelegenheid van de 200ste geboortedag van Theofiel Verbist

28 november 2021 tot 28 november 2023

12 juni 2023 zal het 200 jaar geleden zijn dat onze stichter Theofiel Verbist geboren is in Antwerpen.

Laten we met dankbaarheid en vreugde om Gods trouw deze tweehonderdste verjaardag vieren en, belangrijker nog, laten we het missionaire enthousiasme van onze voorgangers imiteren. Het is het mooiste geschenk dat we onze stichter Theofiel Verbist kunnen aanbieden ter gelegenheid van zijn tweehonderdste geboortedag. 

De feestperiode begint op 28 november 2021, feest van ons Instituut en zal gaan tot 28 november 2023. 

Laten we van deze gelegenheid gebruik maken om in de bronnen van ons charisma te duiken, door erover na te denken, door het te omarmen en te belichamen in alles wat we vandaag en morgen doen. Laten we opnieuw een vaste verbintenis aangaan om degene na te volgen die het comfort van zijn geboorteland België verliet om te werken ten gunste van arme en verlaten kinderen, met het oog op hun geluk in deze wereld.

uittreksel van een brief van onze Algemeen Overste Pater Charles Phukuta


Met dankbaarheid terugblikken

Met vertrouwen naar het heden kijken

Met de energie en de nieuwheid van het Evangelie aan de toekomst van onze zending werken